Nepal Medical Council

Online Registration

Please enter a valid email address

I have my online account. Login Now

फाराम भर्दा ध्यानदिनुपर्न र अनिवार्य upload गर्नुपर्ने कागजातहरू:

  • कबुलियतनामा फाराम: कबुलियतनामा फाराम download गरी प्रिन्ट गरी पूर्ण रूपमा भरेर upload गर्नुपर्नेछ । Click here to download.
  • अन्य आवश्यक जानकारी चाहिएमा काउन्सिलको फोन ४३७७१६४ मा मात्रै सम्पर्क राख्नुहोला ।
  • परीक्षाका लागि आवेदन दिंदा आफ्नो email ID र password सहित SUBMIT गरेपछि तपाईंको email मा verification link आउँछ । त्यसलाई प्रमाणित गरेपछि तपाईंको ID तयार हुन्छ । ID तयार पार्दा प्रयोग भएको email र password राखेर log inगरेपछि फारममा दिएअनुसारको सूचना र कागजपत्रहरु upload गर्दै जानुपर्दछ ।
    तपाईंले बुझाएको फारम काउन्सिलबाट verify नभएसम्म 'verification on process' देखिन्छ, यसबेलासम्म आफ्नो ID प्रयोगगरी सूचनाहरु edit गर्न सकिन्छ । verification भएपछि 'verification on process' देखिन छाड्छ र यसपछि edit गर्न मिल्दैन । कुनै कारणबस edit गर्नु परेमा काउन्सिलको आधिकारीक email (nmc@nmc.org.np)  मा निवेदन दिई अनुमति प्राप्त भएपछि edit गर्न सकिन्छ ।
    काउन्सिलबाट प्रवेशपत्र पठाएपछि action मा generate admit card देखिन्छ । त्यसमा थिचेर प्रवेशपत्र download गरी वा नगरी print गर्न सकिन्छ ।