Nepal Medical Council

Login

Forgot Password?

Don't have account? Register Now

फाराम भर्दा ध्यानदिनुपर्न र अनिवार्य upload गर्नुपर्ने कागजातहरू:

  • कबुलियतनामा फाराम: कबुलियतनामा फाराम download गरी प्रिन्ट गरी पूर्ण रूपमा भरेर upload गर्नुपर्नेछ । Click here to download.
  • अन्य आवश्यक जानकारी चाहिएमा काउन्सिलको फोन ४३७१५६६ मा मात्रै सम्पर्क राख्नुहोला ।