Nepal Medical Council

Login

Forgot Password?

Don't have account? Register Now

फाराम भर्दा ध्यानदिनुपर्न र अनिवार्य upload गर्नुपर्ने कागजातहरू:

  • कबुलियतनामा फाराम: कबुलियतनामा फाराम download गरी प्रिन्ट गरी पूर्ण रूपमा भरेर upload गर्नुपर्नेछ । Click here to download.
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ।
  • एस.एल.सी. को लब्धांकपत्र,
  • दश जोड दुई उत्तिर्ण भएको लब्धांकपत्र, चारित्रिक प्रमाणपत्र,
  • मेडिकल वा डेण्टल डिग्री (M.B.B.S./B.D.S.) वा सो सरहको योग्यता पुगेका उपाधिहरूका प्रमाणपत्रहरू साथमा एक वर्ष इन्टर्नसीप पूरा गरेको प्रमाणपत्र समेत
  • पार्सपोर्ट साइजको अनुहार देखिने हालसालैको फोटो (आवश्यक स्थान अनुसार)
  • अन्य आवश्यक जानकारी चाहिएमा काउन्सिलको फोन ४३७१५६६ मा मात्रै सम्पर्क राख्नुहोला ।